Сізова Ксенія Леонідівна

Фото викладача
Посада

завідувач кафедри лінгводидактики
та журналістики

Науковий ступінь

д. філол. н.

Вчене звання

професор


Публікаційна активність
ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3269-6343
Researcher ID

J-4130-2018
Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1U-NTRcAAAAJ&hl=uk
ID ScopusID: 57211997677
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211997677
Програми стажування (підвищення кваліфікації)http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=45
Контактна інформаціяЕл. адреса: inmov.krnu@gmail.com
Телефон: +38(098)3677955


Відповідність вимогам п. 38 “Ліцензійних умов”

Підпункт 1 (наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection):

https://orcid.org/0000-0002-3269-6343


Підпункт 3 (наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):

  1. Сізова К. Л., Сошенко С. М. Залучення до читання: дитиноцентрований підхід. Шляхи подолання кризи читання: соціальнокомунікаційний та психолого-педагогічний аспекти: монографія / за заг. ред. С. М. Сошенко. Кременчук: КрНУ імені Михайла Остроградського, 2022. С. 57–69.
  2. Сізова К. Л., Алексеєнко Н. М., Бутко Л. В., Шабуніна
    В. В. Лінгвістичний аналіз тексту: практикум: навчальний посібник. Кременчук: КрНУ імені Михайла Остроградського, 2019. 242 с.
  3. Сізова К. Л., Алексеєнко Н. М. Герої згадують… (2014–2018): збірка спогадів добровольців і волонтерів Кременчука: монографія. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2018. 192 с. Кольорова вкладка. 20 с.


Підпункт 4 (наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій /практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування):

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=22


Підпункт 7 (участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад):

  1. Член спеціалізованої ради К 45.052.07, із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 (015 – Професійна освіта).
  2. Офіційний опонент на захисті дисертації Галича А. О., поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (спеціальність 10.00.01 – українська література); захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.03 18 жовтня 2017 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка.


Підпункт 8 (виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах):

Член редакційної колегії  наукового журналу «Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Cерія: Педагогічні науки»


Підпункт 11 (наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою):

Із 2016 р. і дотепер – наукове консультування Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці»


Підпункт 12 (наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій):

https://orcid.org/0000-0002-3269-6343


Підпункт 14 (керівництво студентом, який зайняв призове місце на І або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво студентським постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів , фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів , фестивалів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу):

2020 р., 2021 р. – голова журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 035 «Філологія»


Підпункт 15 (керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнівчленів Національного центру «Мала академія наук України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів «Мала академія наук України»; участь у журі ІІІ- ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня):

2018–2020 рр. – голова жури обласного конкурсу «Мала академія наук України» (Полтавська область), секція «Журналістика»