Сошенко Світлана Михайлівна

ПосадаДоцент кафедри
Науковий ступіньк. пед. н.
Вчене званняДоцент
Публікаційна активність

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6718-7733
Researcher ID

Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=ivzaw6AAAAAJ&hl=uk
ID Scopushttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211997970
Програми стажування (підвищення кваліфікації)http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=45
Контактна інформаціяЕл. адреса: svetlana.soshenko1973@gmail.com
Телефон: +38(096)7973053

Відповідність вимогам п. 38 “Ліцензійних умов”

Підпункт 1 (наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection):

https://orcid.org/0000-0002-6718-7733


Підпункт 3 (наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):

  1. Сошенко С. М., Білоус Р.М. Мотивація діяльності та професійного вдосконалення майбутніх педагогів. Проблеми мотивації особистості в сучасному освітньому просторі: колективна монографія / наук. ред. Л. В. Герасименко, В. Ф. Моргун. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2020. С. 150–171.
  2. Сізова К. Л., Сошенко С. М. Залучення до читання: дитиноцентрований підхід. Шляхи подолання кризи читання: соціальнокомунікаційний та психолого-педагогічний аспекти: монографія / за заг. ред. С.М.Сошенко. Кременчук: Редакційно-видавничий відділ КрНУ, 2022. С. 57–69.


Підпункт 4 (наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій /практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування):

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=22


Підпункт 7 (участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад):

Вчений секретар постійної спеціалізованої вченої ради К 45.052.07 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)


Підпункт 8 (виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / члена редакційної колегії / експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах):

Керівник науково-дослідної роботи кафедри психології, педагогіки та філософії на 2018–2019 н.р. «Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення фахових дисциплін (теоретико-методологічний аспект)»


Підпункт 11 (наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою):

  1. Наукове консультування Олександрійського політехнічного коледжу щодо «Удосконалення організації та змісту навчання» (угода №3-23/76) (з 2017 р. дотепер).
  2. Наукове консультування Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка щодо «Новітніх інноваційних технологій у вищій школі» (угода № №3-23/05) (з 2018 р. дотепер).
  3. Наукове консультування Світловодського політехнічного фахового коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету щодо «Новітніх інноваційних технологій у вищій школі» (угода № №4-23/5) (з 2021 р. дотепер).
  4. Наукове консультування ВСП «Шевченківський фаховий коледж Уманського національного університету садівництва щодо «Новітніх інноваційних технологій у вищій школі» (угода № №4-23/17) (з 2021 р. дотепер).


Підпункт 12 (наявність апробаційних та / або науково-популярних, та/ або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій):

https://orcid.org/0000-0002-6718-7733


Підпункт 14 (керівництво студентом, який зайняв призове місце на І або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво студентським постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів , фестивалів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу):

2016–2018 рр. – член апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Педагогіка»


Підпункт 20 (досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності):

Із 2011 р. і дотепер – досвід практичної роботи (непедагогічна діяльність): директор Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації КрНУ імені Михайла Остроградського.