Хміль-Чуприна Віта Віталіївна

Посадастарший викладач кафедри
Науковий ступіньк. н. із соц. комунікацій
Вчене звання
Публікаційна активність

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-2466-5352
Researcher ID

Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=p6ZowosAAAAJ
ID Scopus

Програми стажування (підвищення кваліфікації)http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=45
Контактна інформаціяЕл. адреса: inmov.krnu@gmail.com
Телефон: +38(067)8923001

Відповідність вимогам п. 38 “Ліцензійних умов”

Підпункт 1 (наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection):

https://orcid.org/0000-0002-2466-5352


Підпункт 3 (наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):

Алексеєнко Н., Білоус Р., Хміль-Чуприна В. Інтеграція зусиль закладів освіти та бібліотечних установ з метою популяризації читання (розвиток соціальних мереж). Шляхи подолання кризи читання: соціальнокомунікаційний та психолого-педагогічний аспекти: монографія / за заг. ред. С. М. Сошенко. Кременчук: Редакційно-видавничий відділ КрНУ, 2022. С. 85–100.


Підпункт 4 (наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій /практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування):

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=22


Підпункт 5 (захист дисертації на здобуття наукового ступеня:

Кандидат наук зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій (захист відбувся 27.01.2021 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара), тема дисертації: «Популяризація читання художньої літератури в українських засобах масової комунікації» (ДК № 059554 від 15 квітня 2021 р.)


Підпункт 12 (наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій):

https://orcid.org/0000-0002-2466-5352


Підпункт 19 (діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та громадських об’єднаннях):

Член Спілки журналістів України