Синєокий Олег Володимирович

Фото викладача
ПосадаПрофесор кафедри філології
та видавничої справи
Науковий ступіньд. н. із соц. комунікацій
Вчене званнядоцент
Публікаційна активність

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1419-4964
Researcher ID

Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=bA3E1_4AAAAJ&hl=uk
ID Scopus

Програми стажування (підвищення кваліфікації)http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=45
Контактна інформаціяЕл. адреса: inmov.krnu@gmail.com
Телефон: +38(067)1075570

Відповідність вимогам п. 38 “Ліцензійних умов”

Підпункт 1 (наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection):

https://orcid.org/0000-0002-1419-4964


Підпункт 3 (наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):

 1. Синєокий О. В. Основи кримінальної сексопатології для журналістів-криміналістів: навчальний посібник (гриф МОН, Лист 1.4/18-Г-1122.1 – рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів); передмова Президента Асоціації сексологів та андрологів України, докт. мед. наук, проф. І. І. Горпинченка. 2-ге видання, перероб. і доп. Суми: Університетська книга, 2021. 527 с.
 2. Синеокий О. В. Векторы концептуализации междисциплинарного потенциала служебных фонодокументов: общетеоретическая характеристика. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. редакцією д.ю.н., проф.  Коломоєць Т. О. та д.ю.н., проф. Колпакова В. К.; Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем службового права Національної академії правових наук України. Запоріжжя: Видавничій дім «Гельветика», 2017. С. 218–233.
 3. Синєокий О. В. Музичний звукозапис у соціокультурних комунікаціях (фонодокументи, фоноархіви): монографія; передмова: проф. М. Вархола (Словаччина). 2-ге вид., доп. Суми: Університетська книга, 2016. 347 с.
 4. Синєокий О. В. Музичний звукозапис як інститут соціальної комунікації: східно-європейський досвід: монографія. Суми: Університетська книга, 2013. 343 с.
 5. Синеокий О. В. Основы информационного права и законодательства в области высоких технологий и ИТ-инноваций: учебное пособие; МОНМС Украины. Харків: Право, 2012. 592 с.
 6. Синєокий О. В. Високотехнологічне інформаційне право України: навчальний посібник; ЗНУ. Харків: Право, 2010. 360 с.
 7. Синєокий О. В. Інформаційне право України та електронне право високих технологій: електронний курс лекцій українською мовою. Запоріжжя-Київ : Видавництво ЗНУ ; НБУ, 2010. Цифрова мікроформа e-text 211 ел. стор. розміщено на сайті НБУ України ім. Вернадського www.nbuv.gov.ua/.


Підпункт 4 (наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій /практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування):

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=22


Підпункт 7 (участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад):

Офіційний опонент:

 1. Захист дисертації Коротецької Юлії Дмитрівни «Сучасний документаційний супровід діяльності православних релігійних організацій України», 28.05.2019, Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.
 2. Захист дисертації Тур Оксани Миколаївни, 13.06.2019, Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.


Підпункт 8 (виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / члена редакційної колегії / експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах):

 1. Із 2013 р. – член редакційної колегії іноземного рецензованого наукового журналу «Academic Society of Michal Baludansky» (Košice, Slovakia).
 2. Із 2018 р. – член редакційної колегії наукового журналу «Теоретичні і практичні аспекти інформаційної, бібліотечної та архівної справи», що входить до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 №32).


Підпункт 9 (робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертації МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради / науково-методичних/ експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісії Державної служби якості освіти із здійснення панових (позапланових) заходів державного нагляду(контролю):

Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України з акредитації освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національному університеті «Острозька академія». Наказ МОН № 1855-л від 09.11.2018.


Підпункт 11 (наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою):

Із 2018 р. і дотепер – науковий редактор, консультант Видавничого Дому «Гельветика»


Підпункт 12 (наявність апробаційних та / або науково-популярних, та/ або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій):

https://orcid.org/0000-0002-1419-4964


Підпункт 19 (діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та громадських об’єднаннях):

Із 2013 р. і дотепер – член Міжнародного Академічного Співтовариства Михайла Балудянського «ASMIBA» (Словацька Республіка)


Підпункт 20 (досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності):

Із 1992 р. по 2003 р. – практична прокурорсько-слідча робота, у тому числі – на керівних посадах в апараті прокуратури Запорізької області